Warunki i zasady sprzedaży

1 DEFINICJE 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  1. „E-MUZYKA” – oznacza spółkę pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowska 116/122, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000283018, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1 415.981,10 złotych (w pełni opłacony), NIP: 525-22-83-968, REGON 015589685, telefon (+48) 22 427-31-90 e-mail: info@e-muzyka.pl
  2. „SKLEP” – oznacza, prowadzony przez e-muzyka w domenie sobel.store oraz innych pokrewnych, internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od e-muzyka Produktów; sklep może być udostępniany w ramach innych stron internetowych partnerów handlowych e-Muzyki;
  3. „PRODUKTY” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty, w tym w szczególności koszulki, bluzy, plakaty i inne;
  4. „KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto lub dokonuje nabycia Produktów bez zakładania Konta;
  5. NEWSLETTER” - oznacza gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez e-muzyka, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Produktów, organizowanych konkursach, promocjach itp.; gazetka może zawierać informacje handlowe e-muzyka lub jego partnerów;
  6. REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez e-muzyka formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
  7. KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Produktów, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez e-muzyka funkcjonalności Sklepu;
  8. KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
  9. REGULAMIN” - oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Produktów oraz prawa i obowiązki Klientów oraz e-muzyka;
  10. DANE OSOBOWE” - oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies zgodnie ze zgodami wyrażonymi przez Klienta;
  11. „POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez e-muzyka zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie Sklepu
  12. ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Produktów przez e-muzyka wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta;
  13. RABAT” / „VOUCHER” – oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną Klientowi na zakup Produktów;
  14. KARTA TREŚCI” – oznacza opis określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów Produktów, zasady z nich korzystania.

2 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Produktów.
 2. Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy e-muzyka a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
 4. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Produkty jest e-muzyka.
 5. Nazwa e-muzyka, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo e-muzyka, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 6. Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych e-muzyka i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.

3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Przed dokonaniem Zakupu potencjalny Klient może zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta.
 4. W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane oraz składając wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
 5. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść" Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.
 8. Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.
 9. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail e-muzyka prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji. e-muzyka zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji Danych Osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie Konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzy rejestracyjnym Danych Osobowych.
 10. Z chwilą potwierdzenia przez e-muzyka założenia Konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez e-muzyka, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy e-muzyka a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.
 11. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 12. W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem e-muzyka prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży Produktów.
 13. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 14. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania e-muzyka o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
 15. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@sobel.store lub inny wskazany na stronie Sklepu albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres e-muzyka.
 16. Umowa może zostać rozwiązana przez e-muzyka z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez e-muzyka uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa lub zakończenie prowadzenia Sklepu.
 17. Umowa może zostać rozwiązania przez e-muzyka bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
 18. W przypadku rozwiązania Umowy e-muzyka w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Klienta oraz usunie Dane Osobowe Klienta, z tym zastrzeżeniem, że e-muzyka zachowa prawo do nieusuwania tych Danych Osobowych, których przetwarzanie związane będzie z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków e-muzyka oraz umożliwiających dochodzenie przez e-muzyka od Klienta roszczeń e-muzyka.

4 USŁUGI SKLEPU

 1. W ramach Sklepu e-muzyka umożliwia Klientowi:
  1. składanie zamówień na Produkty w celu przeprowadzenia Zakupu,
  2. zamawianie Newsletterów.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
 3. e-muzyka dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.  e-muzyka dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez e-muzyka na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy e-muzyka w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

5 NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.
 2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.
 3. W ramach Newslettera e-muzyka może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
 4. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@sobel.store lub inny wskazany na stronie Sklepu lub wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

6 DOSTĘPNE PRODUKTY I ICH ZAKUP

 1. e-muzyka w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od e-muzyka Produkty.
 2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Produktów oraz o samych Produktach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
 3. Prezentowane w ramach sklepu Produkty mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
 4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów. Każdy Produkt podany w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
 5. Po wyborze przez Klienta zaprezentowanego przez e-muzyka Produktu, aby złożyć e-muzyka ofertę Zakupu danego Produktu Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji - poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danym Produkcie. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranego Produktu do Koszyka.
 6. W celu złożenia oferty Zakupu wybranego Produktu Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki.
 7. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
 8. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 9. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich rabatów, voucherów i promocji.
 10. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem płatności udostępnianych przez e-muzyka we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.
 11. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem PayU Klient zostanie przekierowany na serwis PayU, aby dokonać wpłaty na poczet zakupu wybranego Produktu. e-muzyka może udostępniać inne sposoby dokonywania płatności.
 12. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od e-muzyka wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez e-muzyka potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy e-muzyka a Klientem zawierana jest umowa sprzedaży Produktu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od e-muzyka wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez e-muzyka.
 14. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez e-muzyka zamówionego przez Klienta Produktu z uwagi na jej niedostępność e-muzyka najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 15. e-muzyka zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.

7 RABATY I VOCHERY ORAZ PROMOCJE

 1. Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Voucherów pomniejszających cenę za Produkty.
 2. Zasady przyznawania Rabatów oraz Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.
 3. Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Voucheru.
 4. Rabaty oraz Vouchery nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 5. Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
 6. Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.
 7. Klient nie ma prawa do żądania od e-muzyka wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Voucherów.
 8. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.
 9. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Klientom.

8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Produkty objęte Zakupem.
 2. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy zakupu Produktów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować e-muzyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres e-muzyka ul. Gościniec 34b  00-704 Warszawa albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej kontakt@sobel.store lub inny wskazany na stronie Sklepu. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy e-muzyka zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu do e-muzyki niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9 REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktu.
 2. Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  1. Mailowo – na adres : kontakt@sobel.store
  2. Telefonicznie - (+48) 22 427-31-90
  3. pisemnie – na adres e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (00 -704) przy ul. Gościniec 34b
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych e-muzyka może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 4. e-muzyka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  
  1. e-muzyka nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez e-muzyka blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 7 września 2022 roku.
  4. e-muzyka ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad.
  5. e-muzyka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez e-muzyka, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy

Adresat

e-muzyka Spółka akcyjna 

ul. Gościniec 34b

00-704 Warszawa 

e-mail:  kontakt@sobel.store

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Numer Zamówienia

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji

papierowej)

Data